Naprężenia podczas krzepnięcia - inny przykład

Zadanie to znaleźć można w katalogu examples\t2_stress. Bazuje ono na wynikach obliczeń z innego przykładu.

Aby obejrzeć przykład i wyniki w programie Nuscas, wystarczy otworzyć w nim plik t2-stress.nsc znajdujący się w katalogu przykładu (jeśli Nuscas nie jest jeszcze uruchomiony, dwukrotne kliknięcie na ikonie tego pliku spowoduje jego uruchomienie i otwarcie pliku zadania).

W czasie krzepnięcia rzeczywistego odlewu górne części formy zostały odjęte po trzydziestu sekundach. Zostało to uwzględnione w obliczeniach cieplnych. Przy obliczeniach naprężeń w tym przykładzie przyjęto, że w początkowej fazie procesu (przed rozłączeniem) górne części nie mają dużego wpływu na naprężenia w dolnej części formy i w odlewie i dlatego są od chwili zero pomijane w obliczeniach. Efekt ten osiągnieto przez przyjęcie własności mechanicznych kilka rzędów wielkości mniejszych od tych w rozpatrywanych podobszarach, co można obejrzeć otwierając plik własności materiałowych (Zadanie/Własności materiałowe...).

Ignorowanie górnych części formy ma również wpływ na przyjęte warunki brzegowe (Zadanie/Warunki brzegowe...). Warunki kontaktu brane są pod uwagę tylko na brzegu oddzielającym dolną część formy od odlewu, a górne części formy są sztucznie utwierdzone, gdyż brak ich jakiegokolwiek powiązania z innymi podobszarami mógłby spowodować trudności w rozwiązaniu powstających układów równań.

Ze względu na szeroki zakres temperatur uwzględniono zależność własności mechanicznych odlewu i formy od temperatury.

W katalogu results umieszczono niektóre pliki wyników obliczeń. Nie są to wszystkie pliki zapisane w czasie symulacji.

Deformacja siatki (Wizualizacja/Deformacja siatki..., pliki thesis2.msh i results\u.0150.rlt) jest na pierwszy rzut oka zaskakująca. Odlew został wypchnięty w górę dlatego, że przyjęto brak tarcia na powierzchniach kontaktowych forma-odlew.

Z uwagi na fakt, że górne części formy zostały zignorowane w obliczeniach, dobrze jest pomijać je na rysunkach siatki, mapach konturowych itd. Polecenie Deformacja/Obszary... lub Obszary... w menu lokalnym okna deformacji (prawy klawisz myszy) pozwala wybrać obszary, które będą rysowane. Odznaczenie na liście w oknie dialogowym pierwszych trzech podobszarów o nazwie forma pozwoli je pominąć.

W otwartym oknie dialogowym (polecenie Deformacja/Właściwości...) na stronie Siatki można odznaczyć opcję Pokaż siatkę przed deformacją.

Zdeformowana siatka wygląda następująco:

Możliwe jest wykonanie powiększenia interesujących obszarów za pomocą poleceń Deformacja/Powiększ, Deformacja/Wybierz prostokąt itd. Można skorzystać z przycisków na pasku narzędzi (cztery przyciski, z których pierwszy przedstawia lupę) lub użyć klawiszy +, - na klawiaturze numerycznej i Home.

Wydając polecenie Wizualizacja/Mapa konturowa... i wybierając pliki thesis2.msh i results/m.0150.rlt można obejrzeć rozkład naprężeń zastępczych:

Naprężenia w odlewie rozkładają się jak poniżej (dolną część formy można wyłączyć odznaczając odpowiedni podobszar w oknie dialogowym po wydaniu polecenia Mapa/Obszary...


Spis treści

    
Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13