Naprężenia podczas krzepnięcia

Zadanie to znaleźć możnaw katalogu examples\t1_stress. Bazuje ono na wynikach obliczeń z innego przykładu.

Aby obejrzeć przykład i wyniki w programie Nuscas, wystarczy otworzyć w nim plik t1-stress.nsc znajdujący się w katalogu przykładu (jeśli Nuscas nie jest jeszcze uruchomiony, dwukrotne kliknięcie na ikonie tego pliku spowoduje jego uruchomienie i otwarcie pliku zadania).

Podczas procesu krzepnięcia połówki formy są ściśnięte, co uwzględniono wprowadzając po bokach odpowiednie utwierdzenia.W symulacji uwzlędnia się warunki kontaktu między odlewem i połówkami formy oraz między samymi częściami formy na powierzchni podziału. Powyższe warunki brzegowe zdefiniowane są w pliku t1.bc (Zadanie/Warunki brzegowe...).

Ze względu na szeroki zakres temperatur uwzględniono zależność własności mechanicznych odlewu i formy od temperatury (Zadanie/Własności materiałowe ).

W katalogu results umieszczono niektóre pliki wyników obliczeń. Nie są to wszystkie pliki zapisane w czasie symulacji.

W czasie krzepnięcia występuje tendencja do tworzenia się szczeliny odlewniczej. Aby to zobaczyć, można otworzyć plik u.0180.rlt, w którym zapisane zostało pole przemieszczeń po 180 sekundach. Po wydaniu polecenia Wizualizacja/Deformacja siatki... i wybraniu plików thesis10.msh i results/u.0180.rlt pojawi się okno przedstawiające zdeformowaną siatkę, jednak szczelina jest trudno zauważalna. Sytuację polepszy zmiana kilku opcji rysowania (Deformacja/Właściwości... ). W otwartym oknie dialogowym na stronie Siatki należy odznaczyć opcję Pokaż siatkę przed deformacją i wpisać współczynnik zwielokrotnienia 20.

Na stronie Kolory siatek należy zaznaczyć opcję Maluj tło elementów oraz zmienić kolor tła na biały. Kolor zmienia się klikając podwójnie na odpowiednim prostokącie na liście i wybierając kolor w oknie dialogowym. W tym przypadku będzie to prawy górny prostokąt.

Zdeformowana siatka wygląda następująco:

Możliwe jest wykonanie powiększenia interesujących fragmentów za pomocą poleceń Deformacja/Powiększ, Deformacja/Wybierz prostokąt itd. Można skorzystać z przycisków na pasku narzędzi (cztery przyciski, z których pierwszy przedstawia lupę) lub użyć klawiszy +, - na klawiaturze numerycznej i Home.

Wydając polecenie Wizualizacja/Mapa konturowa... i wybierając pliki thesis10.msh i results/m.0180.rlt można obejrzeć rozkład naprężeń zastępczych:

Ponieważ naprężenia w odlewie mają dużo mniejsze wartości od naprężeń w formie, mapa na obszarze odlewu jest nieczytelna. Poprawić to można zmieniając zakres wartości mapy. Polecenie Mapa/Właściwości powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym na stronie Zakresy wartości można wybrać zakres odpowiadający odlewowi (przycisk W obszarach...).

Naprężenia w odlewie rozkładają się jak poniżej.

W chwili tej odlew nie zakrzepł jeszcze w całej objętości. Można to zaobserwować wykorzystując fakt, że w nie zakrzepłych elementach naprężenia mają zerową wartość i wybierając zakres wartości tak, aby wszystkie nie zakrzepłe elementy rysowane były w jednym kolorze, a zakrzepłe w innym. Wybranie zakresu 0 - 1 pozwoli osiągnąć ten cel.


Spis treści

    
Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13