Moduł "Naprężenia"

Na moduł ten składają się dwa programy w katalogu nuscas\bin:

Możliwości obliczeniowe

Moduł pozwala na wyznaczanie metodą elementów skończonych stanów odkształcenia i naprężenia w dwuwymiarowych obszarach przy obciążeniach zewnętrznych lub cieplnych. Obliczenia mogą być wykonywane dla płaskiego stanu naprężenia lub płaskiego stanu odkształcenia. Możliwe jest modelowanie plastycznego płynięcia materiału (prawo plastyczności von Misesa) przy założeniu liniowo sprężystego zachowania się przed uplastycznieniem. Zakłada się ponadto, że umocnienie materiału ma charakter odkształceniowy i jest stałe.

Obliczenia można wykonywać na siatkach zbudowanych z elementów

Obciążenia i utwierdzenia brzegach

Program pozwala na przyłożenie na brzegu

Obciążenia te można zadać w jednym lub kilku przyrostach. W drugim przypadku obok wartości obciążeń należy podać program obciążenia, tj. ciąg wartości określających w procentach ułamek podanej wartości (traktowanej jako wartość maksymalna). Na przykład program 50 0 -50 100 oznacza przyłożenie w pierwszym kroku połowy określonego obciążenia, następnie połowy z ujemnym znakiem, jeszcze raz połowy z ujemnym znakiem i w ostatnim kroku 150% podanego obciążenia.

Możliwe jest wyznaczanie naprężeń cieplnych na podstawie ciągu pól temperatury (które mogą być np. wynikami obliczeń wykonanych przez moduł "Przepływ ciepła" lub "Krzepnięcie").

Wybrane stopnie swobody węzłów brzegowych można ograniczyć na kilka sposobów. Istnieją następujące typy ograniczeń:

Własności materiałowe

Własności materiałowe mogą być przypisane do poszczególnych podobszarów niezależnie i obejmują:

Przy użyciu elementów trójkątnych bez sformułowaia hybrydowego do wyznaczania naprężeń cieplnych możliwe jest zastowanie własności materiałowych zmiennych z temperaturą.

Wyniki obliczeń

Podstawową wielkością otrzymywaną z rozwiązania układu równań dla kolejnego przyrostu obciążenia jest przyrost przemieszczenia. Na jego podstawie program oblicza wielkości pochodne. Otrzymane przyrosty są kumulowane i zapisywane w plikach wyników. Możliwe jest zapisywanie pól

Pliki z poszczególnych kroków mają nazwy zawierające w sobie numer kroku.

Interfejs użytkownika

Na etapie rejestracji program tepstrw.exe przekazuje do programu Nuscas szczegółowe informacje na temat typu zadań rozwiązywanech przez program obliczeniowy tepstress.exe. Po rejestracji informacje dostępne są w oknie dialogowym Typy zadań otwieranym po wydaniu polecenia Konfiguracja/Typy zadań....

Do edycji specyficznych dla modułu parametrów obliczeń służy okno dialogowe udostępniane przez tepstrw.exe.

W oknie tym można określić:

Wybór ścieżek do plików ułatwiają przyciski [...] umieszczone w końcach wierszy edycyjnych. W oknie dialogowym zawierającym listę plików można wybrać nazwę zawierającą numer kroku. Zostanie on automatycznie usunięty z nazwy.

Po uruchomieniu obliczeń w programie Nuscas program tepstrw.exe wyświetla okno umożliwiające m.in. przerwanie obliczeń.

Opcje wywołania tepstress.exe

Uruchomienie tepstress.exe z linii poleceń pozwala na wykonanie obliczeń niezależnie od programu Nuscas, bez potrzeby uruchomiania tego drugiego. Solwer wywołuje się z argumentami określającymi ściezki do odpowiednich plików:

tepstress.exe (siatka) (warunki brzegowe) (wlasności materiałowe) (parametry obliczeń)


Spis treści

    
Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13