Naprężenia cieplne

Zadanie to wraz z wynikami obliczeń znaleźć można w katalogu examples\stress_hyb_2.

Aby obejrzeć przykład i wyniki w programie Nuscas, wystarczy otworzyć w nim plik h.nsc znajdujący się w katalogu przykładu (jeśli Nuscas nie jest jeszcze uruchomiony, dwukrotne kliknięcie na ikonie tego pliku spowoduje jego uruchomienie i otwarcie pliku zadania).

Dla płaskiego stanu naprężenia należy wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w ciele (moduł Younga 200 000 MPa, liczba Poissona 0.2, moduł wzmocnienia 100 000 MPa, granica plastyczności 150 MPa, współczynnik rozszerzalności cieplnej 0.00001) podgrzanym o 100K i utwierdzonym w następujący sposób:

Ponieważ materiał ograniczony jest z trzech stron, po nagrzaniu powinien "wypływać" z jednej strony. Odkształcenia całkowite i plastyczne oraz naprężenia powinny byc jednorodne w całym obszarze.

Po otwarciu zadania w Nuscas powinno pojawić się okno z zawartością podobną do przedstawionej na rysunku.

Aby podejrzeć zawartość plików siatki, warunków brzegowych, własności materiałowych i parametrów obliczeń, należy kolejno wybierać z menu Zadanie polecenia Siatka..., Warunki brzegowe..., Własności materiałowe i Parametry obliczeń....
Istnieje też inny sposób. Aby np. otworzyć okno własności materiałowych, można ustawić kursor myszy na pozycji Własności materiałowe w oknie definicji zadania i z menu lokalnego (prawy klawisz myszy) wybrać polecenie Widok/Edycja... lub kliknąć lewym klawiszem przytrzymując klawisz Ctrl.

Po wykonaniu obliczeń uzyskano siatkę zdeformowaną w następujący sposób (polecenie Wizualizacja/Deformacja siatki, pliki h.msh i results\u.0005.rlt, potem Deformacja/Właściwości... i współczynnik zwielokrotnienia 40):

Z uwagi na jednorodność pól odkształcenia i naprężenia nie ma sensu przedstawiać map ich rozkładu. Oto fragmenty plików wynikowych:

Dla obszaru obróconego o pewien kąt wielkości efektywne odkształceń i naprężeń nie powinny się zmienić. Przykład h-30.nsc pozwala się o tym przekonać

Po wykonaniu obliczeń uzyskano siatkę zdeformowaną w sposób analogiczny do siatki nie obróconej (polecenie Wizualizacja/Deformacja siatki, pliki h-30.msh i results-30\u-30.0005.rlt, potem Deformacja/Właściwości... i współczynnik zwielokrotnienia 40):

I dla porównania fragmenty plików wynikowych:


Spis treści

    
Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13