Zginanie

Zadanie to wraz z wynikami obliczeń znaleźć można w katalogu examples\stress_hyb_1.

Aby obejrzeć przykład i wyniki w programie Nuscas, wystarczy otworzyć w nim plik h1.nsc znajdujący się w katalogu przykładu (jeśli Nuscas nie jest jeszcze uruchomiony, dwukrotne kliknięcie na ikonie tego pliku spowoduje jego uruchomienie i otwarcie pliku zadania).

Przykład ten jest elementarny. Chodzi w nim przede wszystkim o pokazanie wykorzystania nieco egzotycznych elementów skończonych - siatka zawiera bowiem głównie elementy szesciokątne z niewielką ilością pięciokątów i czworokątów.

Dla płaskiego stanu naprężenia należy wyznaczyć przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w ciele (moduł Younga 200 000 MPa, liczba Poissona 0.2) obciążonym i utwierdzonym w następujący sposób:

Po otwarciu zadania w Nuscas powinno pojawić się okno z zawartością podobną do przedstawionej na rysunku.

Aby podejrzeć zawartość plików siatki, warunków brzegowych, własności materiałowych i parametrów obliczeń, należy kolejno wybierać z menu Zadanie polecenia Siatka..., Warunki brzegowe..., Własności materiałowe i Parametry obliczeń....
Istnieje też inny sposób. Aby np. otworzyć okno własności materiałowych, można ustawić kursor myszy na pozycji Własności materiałowe w oknie definicji zadania i z menu lokalnego (prawy klawisz myszy) wybrać polecenie Widok/Edycja... lub kliknąć lewym klawiszem przytrzymując klawisz Ctrl.

Po wykonaniu obliczeń uzyskano siatkę zdeformowaną w następujący sposób (polecenie Wizualizacja/Deformacja siatki, pliki h1.msh i u.0001.rlt, potem Deformacja/Właściwości... i współczynnik zwielokrotnienia 100):

Naprężenia zastępcze wyglądają jak należało tego oczekiwać. Rozkład symetryczny względem osi, wartości maksymalne rosną wraz z przesuwaniem się w stronę utwierdzenia (polecenie Wizualizacja/Mapa..., pliki h1.msh i se.0001.rlt):

Składowa x tensora naprężenia powinna zmieniać się liniowo wraz z wysokością zerując się w osi. Wartości minimalna i maksymalna na skali kolorów powinny mieć takie same wartości bezwzględne. Nie jest dokładnie tak z uwagi niedokładne wartości naprężeń w okolicy podpór (polecenie Wizualizacja/Mapa..., pliki h1.msh i s.0001.rlt, potem kolumna 1 i np.sig x jako nazwa wyniku):


Podobnie zachowuje się składowa x tensora odkształcenia (polecenie Wizualizacja/Mapa..., pliki h1.msh i e.0001.rlt, potem kolumna 1 i np. eps x jako nazwa wyniku):Spis treści

    
Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13