Krzepnięcie

Charakterystyka modułu obliczeniowego

Moduł rozwiązuje zadania metodą elementów skończonych oparte o równanie niestacjonarnego przepływu ciepła uzupełnionego o człon źródła ciepła (ciepła krzepnięcia).

Dostępne elementy skończne:
 • trójkąty z aproksymacją liniową
Dostępne schematy całkowania po czasie
 • wsteczny schemat Eulera - dla pierwszego kroku obliczeń
 • trój-poziomowy schemat Dupont II - dla pozostałych kroków
Dostępne sformułowania krzepnięcia:
 • jawne sformułowanie pojemnościowe
 • podstawowe sformułowanie entalpowe
Dostępne modele krzepnięcia dwuskładnikowych stopów metali (narastania fazy stałej):
 • równowagowe
 • nierównowagowe
 • pośrednie
Dostępna aproksymacja entalpi w przedziale krzepnięcia:
 • liniowa
 • pełna
 • pośrednia
Dostępne warunki brzegowe:
 • pierwszego rodzaju (Dirichleta) - stała temperatura na brzegu,
 • drugiego rodzaju (Neumana) - stały strumień na brzegu,
 • trzeciego rodzaju (Newtona) - wymiana ciepła z otoczeniem,
 • warunek czwartego rodzaju (ciągłości) - wymiana ciepła z innym obszarem poprzez warstwę rozdzielającą.
Dostępne typy obszarów:
 1. Forma - stosowaniy jako obszary formy i rdzeni odlewniczych. Wymagane własności materiałowe:
  • gęstość [kg/m3]
  • ciepło właściwe [J/(kg*K)]
  • współczynnik przewodności cieplnej [W/(m*K)]
 2. Odlew - stosowany jak obszary odlewu. Wymagane własności materiałowe:
  • gęstość fazy stałej [kg/m3]
  • gęstość fazy ciekłej [kg/m3]
  • ciepło właściwe fazy stałej [J/(kg*K)]
  • ciepło właściwe fazy ciekłej [J/(kg*K)]
  • współczynnik przewodności cieplnej fazy stałej [W/(m*K)]
  • współczynnik przewodności cieplnej fazy ciekłej [W/(m*K)]
  • temperatura solidus [K]
  • temperatura likwidus [K]
  • temperatura krzepnięcia czystego składnika [K]
  • temperatura eutektyczna [K]
  • ciepło krzepnięcia [J/kg]
  • współczynnik rozdziału domieszki [ ]
  • zależność wielkości ziarna [m] od prędkości krzepnięcia [K/s]
  • współczynnik Brody-Flemingsa [m2]
 3. Cienki odlew - stosowany jak obszary odlewu o niedużej grubości. Uwzglęnia odproawadzanie ciepła w kierunku normalnym do płaszczyzny przekroju. Wymagane własności materiałowe jak dla obszaru Odlew oraz dodatkowo:
  • grubość odlewu [m]
  • współczynnik wymiany ciepła ze ścianą wlewnicy [W/(m2*K)]
Warunki początkowe:
 • wymagane jest podanie temperatur początkowych obszarów
Otrzymywane wyniki
 • pola temperatury
 • pola kinetyki krzepnięcia (udział fazy stałej)
 • pole prędkości krzepnięcia
 • pole wymiaru charakterystycznego ziarna
 • pole temperatur końca krzepnięcia
 • rozkład poprawki Clyne-Kurz'a
 • rozkład udziału fazy stałej dla temperatury eutektycznej (dla węzłów nie krzepnących w stałej temperaturze > 1)
 • rozkład liczby "wejść" w przedział eutektyczny
Rozwiązywanie układu równań:
 • metoda iteracyjną - podwójnie sprzężonych gradientów (BiCG) z wykorzystaniem diagonalnego poprawienia uwarunkowania wstępnego
Dodatkowe parametry procesu:
 • krok czasu dla obliczeń
 • liczba kroków czasu
 • zapis wyników z zadanym interwałem
 • dokładność rozwiązywania układu równań
 • graniczna liczba iteracji rozwiązywania układu równań
 • zmiana warunków brzegowych w trakcie obliczeń (przydatne przy symulowaniu np.: demontażu części wlewnicy lub przy "wybiciu" odlewu z formy)

Spis treści


Grzegorz Szwarc
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13