Instalacja

Przed rozpoczęciem korzystania z programu należy wykonać kilka prostych czynności instalacyjnych

Rozpakowanie archiwów
Rejestracja modułów obliczeniowych
Rejestracja generatorów siatek
Rejestracja narzedzi
Rejestracja galerii siatek

Rozpakowanie archiwów

Po ściągnięciu plików należy je rozpakować. Do rozpakowania archiwów wystarczy użyć programu potrafiącego radzić sobie z długimi nazwami plików, np. WinZipa. Należy przy tym pamiętać, aby bilblioteki dynamiczne również znalazły się w katalogu nuscas\bin.

Rejestracja modułów obliczeniowych

Moduły obliczeniowe (solwery) są samodzielnymi programami, niezależnymi od programu głównego NuscaS. Są one w odpowiednich momentach uruchamiane przez NuscaSa w celu odpytania o typ rozwiązywanego zadania, edycji specyficznych dla solwera parametrów obliczeń (krok czasowy, schemat całkowania itd.) lub rozpoczęcia obliczeń

Rejestracja polega na wprowadzeniu odpowiednich informacji do rejestru systemowego (co dzieje się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu obliczeniowego) oraz dodaniu informacji o typach rozwiązywanych zadań do pliku konfiguracyjnego c:\windows\nuscas.cfg.

Aby zarejestrować moduły obliczeniowe, należy:

 1. Uruchomić program nuscas.exe. Wyświetlone zostanie okienko dialogowe z informacją o niemożności znalezienia pliku konfiguracyjnego c:\windows\nuscas.cfg. Plik ten jeszcze nie istnieje, a zostanie zapisany przy wyjściu z programu.
 2. Wybrać z menu polecenie Konfiguracja/Typy zadań... , następnie Dodaj...
 3. Krok 2 powtórzyć dla plików heatw.exe (przewodzenie ciepła), solidw.exe (krzepnięcie) oraz solstrw.exe (naprężenia i oddziaływania forma-odlew podczas krzepnięcia, nie wyświetla okienka dialogowego z informacją o zarejestrowaniu w systemie).
 4. Ostatnią czynnością jest zapisanie pliku konfiguracyjnego po wyborze polecenia Konfiguracja/Zapisz konfigurację.

Po rejestracji okienko Typy zadań powinno zawierać następujące pozycje

Rejestracja generatorów siatek

Podobnie jak moduły obliczeniowe, generatory siatek są programami niezależnymi od NuscaS, istnieje więc konieczność ich zarejestrowania analogicznie, jak w przypadku modułów obliczeniowych.

Aby zarejestrować generator siatek, należy:

 1. Wybrać z menu polecenie Konfiguracja/Podział na elementy skończone ... , następnie Dodaj...
 2. Z listy plików w okienku dialogowym Generator siatek wybrać program qtreemgw.exe. Jest to generator siatek dwuwymiarowych wykorzystujący metodę quadtree.
 3. Analogicznie jak w przypadku modułu obliczeniowego, należy uruchomić ten program poleceniem Otwórz w menu lokalnym (prawy klawisz myszy) oraz wybrać go klikając na przycisku Otwórz w okienku dialogowym.
 4. Zapisać konfigurację - Konfiguracja/Zapisz konfigurację.

Po udanej rejstracji okno Podział na elementy skończone powinno zawierać następujące informacje:

Rejestracja narzędzi

Wraz z głównym programem NuscaS dostarczany jest zbiór zewnętrznych programów-narzędzi, realizujących funkcje, które z różnych przyczyn nie zostały wprowadzone do głównego programu. Przykładem jest program dokonujący zmiany numeracji wezłów w siatce w celu uzyskania mniejszej szerokości pasma macierzy współczynników układu powstałego równań. Jednym z narzędzi jest też edytor geometrii obszarów.

Programy te dostępne są w menu Narzędzia po ich uprzedniej rejestracji. Przy pierwszym uruchomieniu programu menu to jest puste. W celu zarejestrowania należy:

 1. Wybrać polecenie Konfiguracja/Narzędzia..., potem Dodaj... .
 2. W wierszu Polecenie w menu wpisać to, co ma się pojawiać w menu Narzędzia. Jeśli rejestrujemy edytor geometrii obszarów, wpisujemy np. Edytor geometrii.
 3. W wierszu Program należy wpisać ścieżkę do pliku wykonywalnego. Przycisk ... pozwala na wybranie ścieżki w prostszy sposób - za pomocą okienka dialogowego z listą plików. Należy wybrać plik geo2d.exe w katalogu nuscas.
 4. W wierszu Komentarz można wpisać to, co ma się pojawiać w pasku statusu NuscaSa, gdy wybierane będzie polecenie Edytor geometrii w menu Narzędzia, np. Edytor geometrii obszarów 2D.

Postępując w ten sposób można zarejestrować również programy:

Po zarejestrowaniu narzędzi okno dialogowe zawierać może takie informacje:

Rejestracja galerii siatek

Wystarczy uruchomić i zamknąć gallery.exe i honey.exe. Da to programom możliwość zarejestrowania się w systemie.Wprowadzenie |
Spis treści | 
Przykład - przepływ ciepła
  
Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13