Przeglądarka kontaktów

Program ovview.exec pozwala obserwować powstawanie i zamykanie się szczelin między podobszarami materiałowymi. Węzeł na brzegu granicznym może być punktem styku obszarów lub miejscem występowania szczeliny. Program zaznacza miejsca kontaktu przez rysowanie linii łączących sąsiadujące ze sobą węzły kontaktowe.

Na poniższym rysunku przedstawiono odlew w początkowej fazie krzepnięcia. Szczelia nie zdążyła jeszcze powstać, więc wszystkie węzły granicy forma-odlew posłużyły do narysowania żółtej linii styku.

Dolny pasek narzędzi zawiera przyciski umożliwiające animację powstawania i zamykania się szczelin. Aby zapoznać się z przeznaczeniem większości z nich, nad przyciskiem należy umieścić kursor myszy i poczekać ok. 1 sekundy. Wyświetlone zostanie okienko z nazwą przycisku, a w pasku statusu na dole okna aplikacji pokaże się jego krótki opis.

Suwak z lewej strony paska oraz przycisk Krok... służą do szybkiego przejścia do wybranego kroku obliczeń.

Przyciski umieszczone w rzędzie z prawej strony służą kolejno do:
przejścia na początek (do pierwszego kroku) procesu,
uruchomienia animacji wstecz,
przejścia do poprzedniego kroku,
tymczasowego zatrzymania animacji,
przejścia do następnego kroku,
uruchomienia animacji do przodu,
przejścia na koniec procesu.

Animacja może odbywać się w pętli. Możliwe jest też regulowanie jej prędkości. Polecenie Widok/Właściwości... (lub Właściwości w menu lokalnym uaktywnionym po wciśnięciu prawego klawisza myszy) powoduje otwarcie okna Siatka - właściwości. Szybkość odtwarzania oraz odtwarzanie w pętli ustawiane jest na stronie Overlapping.

W przykładowym zadaniu odlew odchodzi całkowicie od formy. Kontynuowanie obliczeń dalej spowodowało w końcu "zagarnięcie" odłączonego odlewu przez przesuwający się w prawo lewy brzeg nagrzewającej się formy, czyli powstanie nowych miejsc kontaktu.


Spis treści

    
Arkadiusz Nagórka
Data ostatniej modyfikacji: 2002-12-13